Model i gjykatësit të Medines

-Ebu Bekri, paqa e Zotit qoftë mbi të, e emëroi Omerin gjykatës në Medine.

-Kushti emërimit për gjykatës? Muhammedi a.s ka thënë për Omerin: ” Zoti bën që e drejta të rrjedhë nga goja dhe zemra e Omerit… ndan të vërtetën nga e kota”.

-Omeri, paqa Zotit qoftë mbi të, qëndroi në pozitën e gjykatësit për një vit të tërë, pa pranuar asnjë ankesë apo padi nga askush.

-Pas një viti, kërkoi nga Ebu Bekri r.a, që ta lirojë nga kjo pozitë. Ebu Bekri e pyeti: ” O Omer, a kërkon të lirohesh nga vështirsitë e procesit gjyqësor?”

-Omeri i tha:” Jo, o halif i të dërguarit të Zotit, mirëpo besimtarët nuk kanë aspak nevojë për mua, secili prej tyre e di:

1. Të drejtën që i takon, kështu që nuk kërkon të drejtën e tjetër kujt.

2. E di se çfarë ka për detyrë, prandaj e zbaton atë me përpikmëri

3. Çdo njëri prej tyre ia dëshiron vëllait të tij atë që ia dëshiron vetes.

4. Kur ndonjëri prej atyre mungon, të tjerët e kërkojnë.

5. Kur sëmuret, e vizitojnë.

6. Nëse është nevojtar, e ndihmojnë.

7. Kur e godet ndonjë e papritur, e ngushëllojnë dhe qetësojnë.

8. Feja e tyre është këshillë, ndërsa morali i tyre është urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja.”

-“Përse ju duhem unë!”

-Veshe këtë petk devotshmërie, ngrit këto institucjone përgjisie, eduko në këtë frymë bijtë e një shoqërie, të ka hie hapja e dyerve të xhamisë, investimi i jashtëm, siguria e vendit, integrimi në familjen e të lartëve, shembullorëve, dhe jo lypsarëve dhe planprishësve.