Arritje për ty në dy jetërat

-Transmetim frymëzues: ” Kur Muhammedit a.s, filloi që t’i zbres shpallja, ju dorëzua misioni pejgamberik, Iblisit (djallit) bashkëpuntorët e tij në devijime, ja sjellin lajmin se është paraqitur i dërguari i fundit Muhammedi për umetin (pasuesit e tij). Iblisi i pyet: ” A e duan njerëzit dynjanë?” U përgjigjën se e duan. Për mua nuk është shumë me rëndësi se a do t’i adhurojë umeti i Muhammedit idhujt, sepse unë do mashtrojë dhe do ti devojojë me tre gjëra: Të arrijnë pasirinë në rrugë të dyshimta dhe haram, të harxhojnë pasurinë në atë që është e ndaluar, të tregohen koprac në atë që u sjell dobi, të gjitha fatkeqësitë tjera shoqërore rrjedhin nga këto të trija.”

•Paragjykimi, moskonsultimi, urrejtja, a nuk bëri që Jusufi a.s të hudhet në bunar nga vëllezërit e vet?

•Devijimi, i djemve shpirtërisht të Jakubit a.s, a nuk ja vështirësuan jetën, vështirësi që shkaktuan pasoja fizike te prindi i tyre, me humbjen e dritës së syve për një kohë bukur të gjatë?

•Njohja e mëkatit, por mos kujdesi ndaj mëkatit, a nuk hapi dyer të mosbesimit të ndërsjellë te vëllezërit e Jusufit as? Etj.

– Në një rast është pyetur një njeri i cili është bërë i njohur me devotshmërinë e tij:” Si ke arritur të jesh i njohur në shoqëri, kurse ne e dimë se t’i nuk je as nga më të njohurit, as nga më të zjedhurit e fiseve që ne njohim? Ai u përgjigj:” Asnjëherë nuk bëhem pjestar në vepra të ulta dhe që nuk më interesojnë, si dhe asnjëherë nuk jam i pakujdes’shëm në detyrimet që më janë besuar”.