Çfarë mendimi ke ty për këtë

-Omeri, paqa e Zotit qoftë mbi të, po shpërndante nga buxheti shtetëror pasurtë, të drejtat materiale, që ju takonin njerëzve sipas planit të përcaktuar. -Njëri nga të pranishmit e falenderoj për të drejtën e tij.- Kjo Omerin r.a e habiti dhe tha:” Çfar është puna e juaj, merni të drejtën që ju takon dhe e shikoni si bamirësi ndaj jush?!

-Sa kontribojmë ne për të marrë shërbim më cilësor nga ndonjë institucion i caktuar?

-Nëse përfaqësuesi i ndonjë institucioni të caktuar kryn detyrat e tij obligative për të cilat është zotuar, ne kemi derdhur kontributet tona materiale për një mundësi më cilësore, a të jemi mirënjohës dhe falenderues apo dëshmitar të sinqertë?