Njeriu vetëdijesohet nga besimi!

Reshit ef. Mullarexha

Të dashur myslimanë! Zoti ynë i Plotfuqishëm na ka dhënë bekime të bollshme dhe të bukura që nuk mund t’i numërojmë. Mirëpo, në mesin e këtyre mirësive, ekziston një bekim i tillë që është më i vlefshëm dhe më i rëndësishëm se të gjitha. Ky bekim i madh është besimi. Njeriu lartësohet me anë të besimit; Zemrat gjejnë paqe në besim; Ndërgjegjet pastrohen me anë të besimit; Mendjet rregullohen me anë të besimit; Varret ndriçohen me besim; dhe gjykimi merr jetë me besim.

Zemra që nuk beson është e ndryshkur dhe është një barrë në gjoks!

Besim është të pranosh me gjuhë dhe të pohosh me zemër se gjithçka që solli Profeti nga Allahu është e vërtetë. E pyeti Xhibrili a.s të Dërguarin e Allahut: “Çfarë është besimi” – dhe ai iu përgjigj pyetjes si vijon: “Besimi është të besosh Allahun, engjëjt e Tij, librat e Tij, pejgamberët e Tij, Ditën e Fundit dhe Kaderin, me të mirat dhe të këqijat e tij.”

Për ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira për dynjanë dhe ahiretin, është xheneti, në të cilin do të qëndrojnë përgjithmonë dhe nuk do të duan të largohen kurrë. Ndërsa ata që mohojnë ajetet e Zotit të tyre dhe Botën tjetër dhe tallen me Pejgamberin e tij, këta janë njerëzit që e kanë humbur botën e tyre. Destinacioni i tyre në botën tjetër është Xhehenemi.

Kushti i parë për të qenë i nderuar me Islamin është besimi në Allahun. Një besimtar beson me gjithë zemër se Zoti i tij është i Vetmi, Ai është Krijues që mban dhe menaxhon gjithçka nga asgjëja. Besimtari adhuron vetëm Allahun dhe vetëm prej Tij ndihmë kërkon. Një besimtar që është sinqerisht i lidhur me Allahun gjen paqe me praninë e engjëjve që janë pranë tij që nga lindja deri në vdekje, duke e mbrojtur atë dhe duke u lutur për faljen e tij. Një besimtar kapet pas Kuranit, i cili i sjell shërim shpirtit dhe trupit të tij, qetësi në zemrën dhe mendjen e tij dhe kuptim në fjalët dhe jetën e tij. Besimtari e jeton Librin e Shenjtë në mënyrën më të mirë dhe ndjek Sunetin e Profetit të Zotit. Ai e di se fjala më e mirë është Libri i Allahut dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Pejgamberit a.s. Besimtari beson edhe në Ahiret. Ai e di se dynjaja është e përkohshme dhe Ahireti është shtëpia e tij e vërtetë. Ai jeton një jetë me vetëdijen se do të japë llogari për atë që ka bërë në këtë botë në Ahiret. Në fund të fundit, besimtari beson në Kaderin dhe Kadanë e Zotit, se e mira dhe e keqja vijnë vetëm nga krijimi i Allahut. Megjithatë, ai përdor vullnetin, arsyen dhe ndërgjegjen e tij. Ai përpiqet me të gjitha forcat për të arritur më të mirën, më të vërtetën dhe më të bukurën. Sepse, detyra e shërbëtorit është të punojë dhe të bëjë përpjekje; Sigurisht që vlerësimi i takon Allahut xh.sh.

Rrënjosja e besimit në zemrat tona varet nga pasqyrimi i parimeve të besimit në jetën tonë. Në fakt, Pejgamberi ynë a.s. në një hadith të tij thotë: “Ka shtatëdhjetë degë të besimit. Më e spikatura prej tyre është shprehja – Nuk ka Zot tjetër përveç Allahut. Shkalla e saj më e ulët është të heqë gjërat torturuese në rrugë”.

Pra, le të përpiqemi të jetojmë dhe jetojmë vlerat në të cilat besojmë. Le të kujdesemi që të gjitha gjallesat të jenë të sigurta nga duart dhe gjuhët tona. Të mbrojmë të drejtat e njeriut dhe publikut dhe pronën e jetimit. Le të përhapim dashuri rreth nesh. Le të gëzohemi kur bëjmë mirë; e le të pikëllohemi dhe të pendohemi kur bëjmë keq. Të mos harrojmë se lumturia e kësaj bote dhe e Ahiretit do t’u takojë besimtarëve që i binden Zotit të tyre, i përmbahen parimeve të besimit sinqerisht, i vazhdojnë adhurimet e tyre me sinqeritet dhe nuk bëjnë kompromis për moralin e mirë.

Dibër, 10.12.2021